En virtude do disposto na LOPD, informámoslles de que os seus datos de carácter persoal inclúense no ficheiro de “Solicitude de Información” de ACTIVA. A finalidade do tratamento é atender a súa petición de información acerca dos nosos bens e servizos, así como enviarlle información do seu interese. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitarse ante ACTIVA con enderezo en Avenida de Portugal número 37, 1ºB, CP 26.001 de Logroño, e no enderezo electrónico lopd@activa.org.