Os criterios e regras que segue ACTIVA respecto ao emprego dos datos que vostede facilite como solicitante de información serán en todo caso conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal. O tratamento concreto dos datos de carácter persoal que teña lugar en atención aos servizos solicitados polo afectado describirase en cada apartado correspondente da presente páxina web.

ACTIVA é unha entidade con dirección de acceso en Protección de Datos en Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño, onde vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o que deberá contactar persoalmente mediante a remisión dunha carta a ACTIVA á dirección indicada, sinalando como asunto: “Protección de Datos”. Así mesmo, pode poñerse en contacto para o exercicio dos seus dereitos nas mesmas condicións e cos mesmos requisitos co Responsable do Ficheiro no enderezo electrónico lopd@activa.org. Por outra banda, indicar que non terá lugar cesión dos datos de carácter persoal dos afectados por este ficheiro, agás naqueles casos nos que o impoña a normativa aplicable ou en aqueloutros nos que esta sexa precisa para o mantemento e cumprimento da relación entre ACTIVA e os afectados polo tratamento dos seus datos de carácter persoal. Á súa vez, informámoslles de que adoptamos as medidas de seguridade correspondentes aos niveis de seguridade dos ficheiros que esixe a lei.