En virtude do disposto na LOPD, informámoslles de que os datos de carácter persoal que nos facilite pasarán a formar parte do ficheiro de “Pedidos Web” de ACTIVA. A finalidade do tratamento é atender as súas peticións, así como enviarlle información do seu interese. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitarse ante Activa, con dirección en Avenida de Portugal número 37, 1ºB, CP 26.001 de Logroño, e no enderezo electrónico lopd@activa.org.