En virtude do sinalado na LOPD, informámoslles de que os seus datos de carácter persoal inclúense no ficheiro de candidatos, titularidade de ACTIVA, sendo a finalidade deste ficheiro a xestión de procesos de selección patrocinados pola empresa. O afectado consente o tratamento por parte de ACTIVA dos datos de carácter persoal relativos á saúde que, no seu caso, o candidato facilitará á Responsable do Ficheiro. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitarse no seguinte enderezo: Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26001 de Logroño. A Responsable do Ficheiro resérvase o dereito a conservar os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro durante o tempo oportuno de acordo coa finalidade do mesmo, así como a facilitar a súa candidatura a terceiras entidades interesadas en encontrar a alguén co seu perfil.