Logo COMPLEMENTARY HOUR

La nostra experiència com a precursors en la implantació de Sisenes Hores en col·legis del territori nacional ens porta a oferir una nova proposta educativa: la Complementary Hour. La característica principal d’aquesta activitat és que, a part de reforçar l’ensenyament de continguts curriculars, serveix per consolidar els coneixements dels alumnes en l’àmbit dels idiomes a través de la metodologia AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera.

La Complementary Hour es crea per a tots aquells alumnes que vulguin viure experiències diàries en anglès dins del propi centre però d’una manera lúdica en què l’idioma sigui simplement la llengua vehicular.

Durant la Complementary Hour, nens i nenes es diverteixen cada dia a “Storytelling”, “Brilliant Brains: B2” (àbac japonès en anglès), “Art Attack”, “Phonics & Literacy”, “On Stage” o “Music”. L’anglès només és el mitjà per comunicar-se; jugar i divertir-se són l’autèntica finalitat.

Durant la Complementary Hour, els nens aprenen i interioritzen una llengua estrangera de manera natural i al mateix temps desenvolupen les capacitats pròpies de cada activitat.

Horaris

Els alumnes reben una hora més de formació al dia en l’horari acordat amb el Centre, sumant així un total de cinc hores setmanals.

Matèries

Les matèries més demanades, considerant els diferents nivells, són les següents:

  • Per a Educació Infantil i 1r Cicle de Primària, és habitual treballar activitats vinculades al desenvolupament motor, socioafectiu, sensorial i potenciador de la creativitat, combinant-les amb la naturalització d’un segon idioma. En edats tan tendres això permet que l’alumnat aprengui una segona llengua de manera fluïda i eficaç.
  • Per a 2n Cicle de Primària, les activitats més sol·licitades són la informàtica, l’animació a la lectura i altres tècniques de treball intel·lectual (lectura comprensiva, atenció i memòria…). A partir d’aquest cicle, els alumnes podran presentar-se a exàmens oficials d’idiomes, així com treballar altres matèries en una altra llengua vehicular diferent de la pròpia.
  • Per a 3r Cicle de Primària, les més demanades són matèries relacionades amb les escolars: la informàtica, les tècniques de treball intel·lectual o les classes de reforç que intensifiquen els continguts curriculars. En aquesta etapa, els alumnes podran continuar progressant en la consecució d’objectius mínims oficials d’idiomes, així com desenvolupar matèries que aprofundeixin tant en l’idioma com en la seva realitat sociocultural.